عروسک نمایشی

عروسک نمایشی، بازگشتی به کودکی

نمایش عروسکی، گونه و عینیتی است از آرزوها و امید های مردمان. چراکه فرهنگ و گذشته ملت ها در داستان ها و نمایش های مصور آنها عینیت دارد.

بیشتر بخوانید